+38 067 404 3506 Працюємо 24/7, консультація 9.00 - 21.00. відвантаження Пн.-Пт. 9.00 - 18.00.

Умови угоди між Покупцем і Продавцем

Публічна оферта.

Цей документ містить публічну пропозицію (далі - «Оферта») цього Інтернет-сайту укласти Договір роздрібної купівлі-продажу товару з використанням засобів дистанційного зв'язку в порядку та на умовах, які викладені нижче.

Оферта складена з урахуванням вимог статей 638-641, 698-699 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 року, Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України № 103 від 19.04. 2007 року і інших положень чинного законодавства України.

Справжня Оферта містить всі істотні умови Договору роздрібної купівлі-продажу Товару і висловлює намір Продавця вважати себе зобов'язаною у разі її (Пропоновані можливості) прийняття.

Договір вважається договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, тобто може бути укладений виключно шляхом приєднання Покупця до Договору в цілому, а Покупець, в свою чергу, не має права пропонувати свої умови і / або вимагати включення будь-яких умов Договору.

1. Визначення понять, що використовуються в Оферті:

«Оферта» - пропозиція укласти договір, що містить істотні умови договору і виражає намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття;

«Оферта» - публічна пропозиція Продавця укласти Договір, про що викладено в цьому документі;

«Акцепт» - відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття, що є повним і безумовним його згодою;

«Продавець» - ФОП Пашинська Оксана Анатоліївна;

«Покупець» - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити Товар для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;

«Товар» - продукція, продаж якої здійснюється Продавцем. Асортиментний перелік Товару розміщується на Інтернет-сайті;

«Засоби дистанційного зв'язку» - телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані;

«Договір, укладений на відстані» - договір, укладений продавцем із споживачем за допомогою засобів дистанційного зв'язку;

«Інтернет-сайт» - сукупність програмних і апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що знаходяться в розпорядженні Продавця і, серед іншого, забезпечують доступ Покупців до цих інформаційних ресурсів з метою замовлення і придбання Товару;

«Електронне повідомлення» - інформація, надана Продавцем Покупцеві через телекомунікаційні мережі, яка може бути будь-яким способом відтворено або збережена Покупцем в електронному вигляді;

«Менеджер» - співробітник Продавця, який сприяє Покупцеві, зокрема, в оформленні Замовлення і придбання Товару;

«Замовлення» - інформація про окремі позиції з асортиментного переліку Товару, який бажає придбати Покупець, його ціну і умови доставки, а також інша інформація, повідомляється Покупцем Продавцю з метою укладення Договору. Замовлення розміщуються Покупцем з використанням засобів Інтернет-сайту або по телефону.

«Договір» - договір купівлі-продажу Товару, що укладається між Продавцем і Покупцем, в результаті прийняття останнім Пропоновані можливості;

«Сторони» - Продавець і Покупець при спільному згадуванні в тексті Пропоновані можливості.

2. Загальні положення

1. Ця Оферта є публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, інформація про який (Товар) розміщена на Інтернет-сайті Продавця.

2.2. Ухвалення (акцепт) Пропоновані можливості Покупцем здійснюється: - шляхом розміщення Замовлення на Інтернет-сайті Продавця. При цьому, Оферта вважається прийнятою з моменту отримання Продавцем належним чином оформленого Замовлення. Дата одержання належним чином оформленого Замовлення вказується Продавцем у відповідному адресованому Покупцеві електронному повідомленні, розміщується на Інтернет-сайті в порядку, передбаченому цією офертою.

- шляхом розміщення Замовлення по телефону. При цьому, Оферта вважається прийнятою з моменту остаточного узгодження між Покупцем і Менеджером Продавця умов Замовлення. Дата узгодження умов Замовлення вказується Продавцем у відповідному адресованому Покупцеві електронному повідомленні, розміщується на Інтернет-сайті в порядку, передбаченому цією офертою.

2.3. Вчинення Покупцем дій, передбачених пунктом 2.2 цієї Оферти, свідчить про її повне і беззастережне прийняттям Покупцем.

2.4. Оферта діє виключно щодо Товару, асортиментний перелік якого викладений на Інтернет-сайті та який є в наявності у Продавця.

2.5. Оферта може бути відкликана Продавцем в будь-який момент (тобто до, в момент і після її отримання Покупцем), про що Продавець розміщує відповідне повідомлення на Інтернет-сайті.

2.5.1. Покупець може прийняти Оферту до моменту її відкликання Продавцем.

2.6. Продавець має право вносити зміни в Оферту в будь-який момент.

2.6.1. Зміни в Оферту вступають в силу з моменту їх опублікування на Інтернет-сайті Продавця.

2.6.2. Зміни в Оферту можуть бути внесені після її прийняття Покупцем в порядку, передбаченому Офертой.

2.7. Договір купівлі-продажу, що укладається між Продавцем і Покупцем в результаті акцепту оферти останнім, має характер публічного договору приєднання в тому розумінні, в якому він визначений в статтях 633 і 634 Цивільного кодексу України.

2.8. Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Продавця.

3. Інформація про товар

3.1. Інформація про товар, який пропонується Продавцем Покупцеві, представлені на Інтернет-сайті в формі фотографічних зображень і супровідних інформаційних матеріалів, а також може надаватися Покупцям з використанням інших засобів дистанційного зв'язку. З метою отримання додаткової інформації щодо характеристик Товару Покупцеві необхідно звернутися за консультацією до Менеджеру Продавцю, контактні дані якого наведені в пункті 10.2 цієї Оферти.

3.2. Ціни на Товар, зазначені на Інтернет-сайті, можуть відрізнятися від цін на аналогічні товари.

3.3. Якщо виробник встановлює гарантійний термін на Товар, такий термін вказується в документації, що додається до Товару.

4. Реєстрація Покупця і розміщення Замовлення

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем з використанням засобів Інтернет-сайту або за телефоном, вказаним на Інтернет-сайті.

4.2. Перед укладанням Договору, незалежно від способу розміщення Замовлення, Продавець надає Покупцеві інформацію про найменування Продавця, його місцезнаходження, основних характеристик Товару, ціни Товару і умови оплати, а також іншу інформацію, необхідність надання якої передбачено законодавством України про захист прав споживачів.

4.3. Для розміщення Замовлення з використанням засобів Інтернет-сайту Покупець може пройти процедуру реєстрації на Інтернет-сайті.

4.3.1. Під час реєстрації на Інтернет-сайті Покупець вказує про себе наступну інформацію: - прізвище, ім'я та по батькові (або будь-який вигадане ім'я, яке Покупець бажає використовувати для спілкування на сайті); - контактний телефон; - контактну електронну адресу. Після завершення процедури реєстрації Покупцю присвоюється унікальне ім'я користувача Інтернет-сайту і пароль.

4.3.2. При розміщенні Замовлення з використанням засобів Інтернет-сайту Покупець вказує наступну інформацію (в обов'язковому порядку): - прізвище, ім'я та по батькові Покупця; - адреса місця проживання Покупця, за яким здійснюється листування з ним; - назва, артикул, марка, кількість і ціна Товару; - адреса, за якою повинен бути доставлений Товар; - контактні дані Покупця (номер телефону та адресу електронної пошти, якщо остання є). При розміщенні Замовлення з використанням засобів Інтернет-сайту Покупець беззастережно приймає умови даної Оферти.

4.3.3. Покупець несе відповідальність за повноту і достовірність інформації, наданої їм відповідно до підпунктів 4.3.1 та 4.3.2 пункту 4.3 цієї Оферти. Продавець не несе відповідальності за повноту і достовірність інформації, наданої Покупцем відповідно до підпунктів 4.3.1 та 4.3.2 пункту 4.3 цієї Оферти. Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання Замовлення внаслідок неповноти та / або недостовірності інформації, наданої Покупцем відповідно до підпунктів 4.3.1 та 4.3.2 пункту 4.4 цієї Оферти.

4.3.4. Після отримання Замовлення, сформованого з використанням засобів Інтернет-сайту, Менеджер Продавця протягом 3 (трьох) годин зв'язується з Покупцем для підтвердження Замовлення.

4.4. Покупець може розмістити Замовлення по телефону, який вказується на Інтернет-сайті.

4.4.1. Для розміщення Замовлення по телефону Покупець зв'язується з Менеджером Продавця і погоджує умови Замовлення, а також отримує / погоджує іншу інформацію, необхідність надання / узгодження якої передбачена чинним законодавством України.

4.4.2. Замовлення вважається розміщеним з моменту остаточного узгодження між Покупцем і Менеджером Продавця всіх умов Замовлення після отримання / узгодження з Покупцем інформації, необхідність отримання / узгодження якої передбачена чинним законодавством України.

4.5. Кожному розміщеному Замовленню Продавець привласнює унікальний ідентифікаційний номер, який повідомляється Покупцю.

4.6. Умови розміщеного Замовлення і факт надання Покупцеві інформації, необхідність надання якої передбачено чинним законодавством України, фіксується Продавцем в електронному повідомленні.

4.7. Інформація, отримана Продавцем від Покупця в процесі реєстрації на Інтернет-сайті, розміщення і виконання Замовлення, є конфіденційною і не може бути передана третім особам без згоди Покупця, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та справжньою офертою. Продавець і Покупець домовилися, що не буде вважатися порушенням умов пункту 4.7 цієї Оферти надання Продавцем інформації, яка отримана Продавцем від Покупця в процесі реєстрації на Інтернет-сайті, розміщення і виконання Замовлення, третім особам, які залучаються Продавцем до виконання взятих на себе зобов'язань, передбачених офертою, і / або захисту своїх прав та інтересів, в тому числі, але не обмежуючись, підрядників, виконавців, агентів, консультантів, юридичні та аудиторські фірми, тощо, але виключно в обсязі, необхідному таким третім особами для виконання покладених на них задач.

4.8. Беручи дану Оферту, Покупець погоджується на обробку Продавцем персональних даних, які були надані Покупцем по собі під час реєстрації на Інтернет-сайті та / або розміщення Замовлення. Покупець також погоджується з тим, що метою обробки персональних даних є інформаційне забезпечення внутрішньої господарської діяльності Продавця (зокрема, забезпечення ефективної роботи Інтернет-сайту, оперативної обробки і виконання Замовлень, узагальнення інформації щодо кількісних і якісних характеристик отриманих Замовлень і т. Д).

5. Оплата Замовлення

5.1. Оплата Товарів, замовлених Покупцем, здійснюється в національній грошовій одиниці України - гривні. Покупець може оплатити замовлений Товар наступними способами:

5.1.1. з використанням банківської платіжної картки в режимі он-лайн, застосувавши функцію Інтернет-еквайрингу, якщо ця функція доступна на Інтернет-сайті Продавця;

5.1.2. здійснити пересилку поштового або електронного переказу;

5.1.3. розрахуватися готівкою;

5.1.4. розрахуватися безготівковими коштами. Конкретні умови здійснення платежів містяться в розділі Інтернет-сайту «Оплата».

5.2. Покупець самостійно вибирає спосіб здійснення оплати замовленого Товару, якщо інше не обумовлено справжньою офертою і / або не вказано на Інтернет-сайті.

5.3. Вибираючи способи оплати, передбачені підпунктами 5.1.1, 5.1.2 та 5.1.4 пункту 5.1 цієї Оферти, Покупець здійснює попередню оплату Товару. Вибираючи спосіб оплати, передбачений підпунктом 5.1.3 пункту 5.1 цієї Оферти, Покупець здійснює оплату в момент отримання Товару від представника Продавця.

5.4. Факт продажу Товару і сплати коштів за нього підтверджує відповідний розрахунковий документ, який видається Продавцем Покупцеві в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.5. Придбання деяких позицій Товару можливо тільки за умови здійснення Покупцем попередньої оплати, що відзначається на Інтернет-сайті та / або повідомляється Менеджером Продавця при узгодженні умов Замовлення.

5.6. Продавець залишає за собою право обмежувати доступ до окремих способів оплати, передбачених пунктом 5.1 цієї Оферти, про що продавець розміщує відповідне повідомлення на Інтернет-сайті та / або повідомляє Покупця особисто з використанням засобів дистанційного зв'язку.

6. Виконання Замовлення

6.1. Після розміщення Замовлення Продавець здійснює його обробку і організовує доставку Товару.

6.2. Продавець забезпечує доставку Товару Покупцю протягом терміну, що не перевищує 10 (десяти) днів з моменту прийняття Покупцем Пропоновані можливості в порядку, передбаченому пунктом 2.2 цієї Оферти.

6.3. Ваше замовлення Товари можуть доставлятися Покупцеві кур'єрами Продавця, кур'єрськими службами, залученими Продавцем, а також направлятися в якості поштових відправлень через операторів поштового зв'язку.

6.3.1. Конкретні умови доставки Товару, включаючи вартість доставки, містяться в розділі Інтернет-сайту «Доставка».

6.3.2. Продавець залишає за собою право обмежувати доступ до окремих способів доставки Товару, передбачених пунктом 6.3 цієї Оферти, про що продавець розміщує відповідне повідомлення на Інтернет-сайті та / або повідомляє Покупця особисто з використанням засобів дистанційного зв'язку.

6.4. Замовлення вважається виконаним з моменту передачі Товару Покупцю, що підтверджується наступними документами: - видаткової накладної, підписаної уповноваженим представником Продавця і Покупцем; - повідомленням про вручення поштового відправлення, якщо Товар доставлявся Покупця з використанням поштового зв'язку. З метою підтвердження факту передачі Товару Покупцю Продавець може оформляти будь-які інші документи, передбачені чинним законодавством України, Покупець підписує при отриманні Товару.

6.5. У разі неможливості виконання Замовлення Продавець негайно повідомляє про це Покупця, але не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту прийняття Покупцем Пропоновані можливості в порядку, передбаченому пунктом 2.2 цієї Оферти. Інформація про неможливість виконання Замовлення і причини такої неможливості розміщуються Продавцем у формі електронного повідомлення.

6.6. У разі часткової неможливості виконання Замовлення Менеджер Продавця зв'язується з Покупцем і погоджує можливість зміни Замовлення. Узгоджені з Покупцем зміни умов Замовлення розміщуються Продавцем у формі електронного повідомлення. У разі відмови Покупця від зміни Замовлення, Продавець повідомляє Покупця про неможливість виконання Замовлення в порядку, передбаченому пунктом 6.5 цієї Оферти.

6.7. Перехід права власності на Товар та всіх ризиків, пов'язаних з псуванням, пошкодженням і знищенням товару, від Продавця до Покупця здійснюється в момент передачі Товару Продавцем Покупцеві в порядку, встановленому цією офертою.

6.8. Товар доставляється Покупцю в упаковці, що забезпечує збереження Товару при звичайних умовах його зберігання і транспортування.

6.9. У разі, якщо доставка Товару була здійснена у встановлені терміни, але Товар не був переданий Покупцю в результаті винних дій і / або бездіяльності останнього, наступна поставка Товару здійснюється в межах нового терміну, узгодженого Сторонами, після повторної оплати Покупцем послуг по доставці Товару.

7. Повернення Товару

7.1. Покупець має право розірвати Договір і повернути Товар в порядку, передбаченому статтями 8, 9, 13 Закону України «Про захист прав споживачів», Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 103 від 19.04. 2007 року і іншими положеннями чинного законодавства України в сфері захисту прав споживачів.

7.2. У разі розірвання Договору з ініціативи Покупця, останній зобов'язаний повідомити Продавця про місце, де Товар може бути повернений.

7.2.1. Повідомлення, передбачене п. 7.2 цієї Оферти, може надаватися Покупцем Продавцю наступними шляхами: - за телефоном, вказаним на Інтернет-сайті; - на електронну адресу зазначену на Інтернет-сайті.

7.2.2. Повідомлення, передбачене пунктом 7.2 цієї Оферти, повинно містити інформацію про ідентифікаційний номер Замовлення, умови Замовлення, причини повернення Товару і точну адресу місця, де Товар може бути повернений.

7.3. Після отримання повідомлення Покупця, передбаченого пунктом 7.2 цієї Оферти, Продавець зв'язується з Покупцем і, в разі обгрунтованості і законності вимоги про повернення Товару, погоджує порядок повернення Товару, а також грошових коштів, сплачених Покупцем. Кошти повертаються виключно безготівковим чином перерахуванням на картковий рахунок Покупця.

7.4. Інші умови розірвання Договору і повернення Товару визначаються на підставі чинного законодавства України в сфері захисту прав споживачів.

8. Застереження щодо прав інтелектуальної власності Майнові права інтелектуальної власності на текстову інформацію, графічні зображення та інші об'єкти права інтелектуальної власності, що містяться на Інтернет-сайті, належать Продавцю і / або іншій особі (ліцензіару), з яким Продавець уклав відповідний ліцензійний договір, і не можуть використовуватися третіми особами без письмової згоди Продавця і / або іншої особи (ліцензіара), з яким Продавець уклав відповідний ліцензійний договір.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

9.1.1. Під форс-мажорними обставинами розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна передбачити або уникнути, включаючи військові дії, громадські хвилювання, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, рішення або розпорядження органів державної влади та управління, в результаті яких на Сторін покладені додаткові обов'язки чи будуть встановлюватися додаткові обмеження (ліцензійні, митні, податкові та т. п.) і інші дії або події, які існують поза волею Сторін.

9.2. Сторона, яка не виконує або не може виконати свого зобов'язання за Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань, що виникли в зв'язку з укладенням Договору.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 30 (тридцяти) днів поспіль і не виявляють ознак припинення, Договір може бути розірваний будь-якою Стороною шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні.

9.4. Факт існування форс-мажорних обставин повинен бути підтверджений довідкою відповідного компетентного органу.

10. Заключні положення

10.1. Всі повідомлення, передбачені цією офертою і направляються Продавцем Покупцеві, вважаються надісланими належним чином, якщо вони відправлені з використанням засобів дистанційного зв'язку на підставі контактної інформації, наданої Покупцем в порядку, передбаченому цією офертою.

10.2. Претензії щодо придбаного Товару, пропозиції щодо діяльності Продавця, запити про надання інформації і т.п. приймаються Продавцем наступними шляхами: - за телефоном, вказаним на Інтернет-сайті; - на електронну адресу зазначену на Інтернет-сайті.

10.3. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з укладенням, виконанням та розірванням Договору і не передбачені цією офертою, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

www.extremal.shop - магазин виробника спортивного харчування © 2023
card-mastercard card-visa webmoney qiwi yandex-money